Slova_ki ,crnogorski i hrvatski emigrantski pesnik Danijel Piksijades ro_en je 5.jula 1931.
godine u Kisa_u u Vojvodini.Završio je u_iteljsku školu u Somboru(1950).
Radio je kao u_itelj u Seleušu,Velikom Središtu,Kulpinu,Sremskim Karlovcima,
Starom Baru i u Sutomoru u Crnoj Gori,Godinu dana i kao sluzbenik u Novom Sadu.Krajem
septembra 1974.godine s porodicom se preselio u Kanadu._ivi u gradu Tander Bej u provinciji Ontario.
Najpre je bio saradnik,kasnije (1977-1988)i dopisni urednik jugoslovenskih Naših novina.
,sara_ivao je sa _ehoslova_kim novinama Ljudove zves_i.._lan je ondašnjeg
knji_evnog udru_enja”Desanka Maksimovi_Dok je _iveo u Jugoslaviji,pisao je pesme na
slova_kom i na srpsko- hrvatskom jeziku ,a objavljivao ih je u vojvo_anskim _asopisima.
Na slova_kom je objavio zbirku pesama Talasi sidra talasi(Vlny kotvy vlny,Obzor:NoviSad,1974).
Za vreme boravka u Crnij Gori po_eo je da piše pesme crnogorskom varijantom srpskohrvatskog
jezika i da ih objavljuje u tamošnjim knji_evnim _asopisima.Sve ove pesni_ke tekstove je
kasnije (1974-1976)objavio u Našim novinama u Kanadi,a 1976.godine ih je objedinio u zbirku
pesama Biti izvan, koja je 2003.godine bila objavljena u izdava_kom preduze_u Kultura
u Ba_kom Petrovcu,u Vojvodini. Kod istog izdava_a je objavljena i njegova zbirka pesama
Ka srcu zemlje(2005.),
i zbirka pesama Odasvud sjever(2006.).
u srpskohrvatskoj i _ehoslova_koj emigrantskoj štampi,ali objavljivao je i u
bivšoj Jugoslaviji(beogradsko Delo,zadarskaRevija,emigrantske antologije i drugim mestima).
U rukopisu ima vise zbirki pesama na hrvatskom i slova_kom jeziku,zbirke pesama za decu
(na slova_kom i srpskom eziku) i memoare na srpskom jeziku

 
   
   
   
 
Site Optimum Resolution
 
1024 x 768
 
  Home | About Us | Our Services | Contact Us  
 
© 2009 - CikaDanko.com - Design By - www.recyclemefree.com .org .ca .co.uk